คลินิกทันตกรรมเอยู

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

รีเทนเนอร์ คือ อุปกรณ์สำหรับใส่หลังจัดฟันเสร็จเรียบร้อย เพื่อคงสภาพของฟันไม่ให้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม รีเทนเนอร์มี 3 ประเภท คือรีเทนเนอร์ใส รีเทนเนอร์ลวดและ Fixed Retainer

รีเทนเนอร์มี 3 ประเภท

1. รีเทนเนอร์แบบใส ราคา 2,000 บาท/ชิ้น

2. รีเทนเนอร์แบบลวด ราคา 2,000 บาท/ชิ้น

3. Fixed Retainer ราคา 5,000 บาท/ชิ้น

Scroll to Top