คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

“ฟันฝัง” คืออะไร?

ฟันฝัง คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ฝังอยู่ในบริเวณกระดูกขากรรไกร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้รากฟันซี่ข้างเคียงละลายตัวได้

ฟันฝังสามารถพบได้ทั้งฟันหน้า ฟันเขี้ยว และฟันซี่อื่น โดยสามารถตรวจพบได้จากภาพถ่ายรังสี โดยการรักษาฟันฝังนั้นสามารถทำการรักษาโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์ว่าฟันซี่นั้นควรถอนออกหรือดึงขึ้นมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง

วิธีรักษา

1. กรณีฟันฝังในตำแหน่งนั้นเป็นฟันเกิน ทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอนหรือผ่าตัดเพื่อนำฟันฝังออก

ภาพถ่ายรังสีแสดงตำแหน่งฟันเกินและฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย

2. กรณีฟันฝังซี่นั้นมีความสำคัญมาก เช่น ฟันเขี้ยวบน หากทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถดึงฟันซี่นั้นกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้ ทันตแพทย์จะแนะนำให้จัดฟันและดึงฟันลงมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ภาพถ่ายรังสีแสดงฟันฝังเขี้ยวบนขึ้นผิดตำแหน่ง ทันตแพทย์แนะนำให้จัดฟันเพื่อดึงฟันเขี้ยวที่ฝังลงมา

3. หากฟันฝังซี่นั้นไม่ใช่ฟันเกิน แต่เป็นฟันที่ฝังอยู่ลึก และไม่สามารถนำขึ้นมาได้ด้วยการจัดฟันจึงจำเป็นต้องผ่าฟันฝังออก

ภาพถ่ายรังสีแสดงฟันเขี้ยวบนฝังอยู่บริเวณเพดานเหงือก แต่เนื่องจากตำแหน่งของฟันอยู่ลึกและไม่สามารถดึงลงมาได้
Share