คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

ทันตแพทย์

ทพ.อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

ศัลย์ศาสตร์ช่องปาก

ทพญ.ภณิตา ภู่พระอินทร์

ทพญ.ภณิตา ภู่พระอินทร์

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วรวลัญช์ หิรัญวิชญารัตน์

ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ

ทพญ.กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ

ทันตกรรมรักษาราก

ทพญ.นภา สถิตศาสตร์

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทพญ.ศิรินทิพย์ ลาวัณย์รัตนากุล

ทพญ.ศิรินทิพย์ ลาวัณย์รัตนากุล

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม